Høringsuttalelse om Sjømatrådet

Høring om endringer i forskrift om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer og forskrift om samordnet innkreving av avgift på fiskeeksport til Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi viser til høringsnotat av 13.2.2015. Norges Råfisklag ønsker å avgifølgende uttalelse i saken:

Innledning
Norges Råfisklag mener erfaringene med et felles organ for generisk markedsarbeid for norsk fiskerinæring gjennomgående er meget positive.

Den positive utviklingen i eksportinntektene fra sjømatnæringen er selvsagt et resultat av mange forhold hvor både forvaltning, forskning og ikke minst næringen selv kan dele æren. Vi vil understreke at et høyt faglig og finansielt nivå på den generelle markedsaktiviteten gjennom Sjømatrådet er en viktig forutsetning for å sikre fortsatt positiv verdiutvikling for næringen som helhet.

Eksportavgiften
Fiskerinæringen har erfart at det fortsatt er mange uløste oppgaver innenfor markedsføringen av norsk fisk. I torskesektoren har dette for eksempel vist seg når det skjer dramatiske endringer i markedene (2008/2009) eller når kvotene har økt dramatisk som for eksempel i 2013. I slike situasjoner blir behovet for langsiktig markedsutvikling særlig tydelig. Ingen vet hva fremtiden vil bringe heller ikke i andre deler av sjømatnæringen, og vi mener derfor det er god grunn til å opprettholde et høyt nivå på den generiske markedsaktiviteten i alle sektorer.

Råfisklagets årsmøte har bl.a. med bakgrunn i foran nevnte erfaringer, senest i 2013 bedt myndighetene om å øke eksportavgiften heller enn å redusere den for å sikre økt trykk i det generiske markedsarbeidet og å redusere sårbarheten i forhold til enkeltmarked.

For øvrig viser vi til innspillene fra forskningsmiljøene herunder professor Øystein Myrland ved universitetet i Tromsø som påpeker betydningen av generisk markedsarbeid og at denne typen ordninger vanligvis er underfinansiert.

Råfisklaget vil understreke at eksportavgiften betales av hele verdikjeden. Det fremstår som et paradoks at store og konsoliderte aktører som har hatt suksess i markedet bl.a. ved hjelp av Sjømatrådets innsats, nå skal kunne kreve avgiften redusert ut fra snevre bedriftsøkonomiske perspektiv på bekostning av fellesløsninger. Vi mener også at Sjømatrådets aktiviteter må vurderes i en helhet, og at redusert aktivitet på noen innsatsområder vil kunne svekke synergien mot andre områder.

På denne bakgrunn og med utgangspunkt i høringsnotatet mener Råfisklaget primært at eksportavgiften som et minimum må opprettholdes på dagens nivå. Sekundært og med utgangspunkt i de forslagene som fremmes i høringsnotatet, bør eksportavgiftenreduseres så lite som mulig dvs til 0,5 % for de sektorene som nevnes i notatet. Alternativt bør man vurdere å fortsatt opprettholde nivået på pelagisk sektor på 0,75 %.

Sammensetning av styret
Eksportavgiften finansieres av hele verdikjeden selv om den kreves inn på eksportørleddet. Råfisklaget har derfor gjentatte ganger påpekt at Sjømatrådets styre har en skjev sammensetning hvor fiskerne har vært klart underrepresentert.

Råfisklaget støtter derfor de foreslåtte endringene i vedtektene knyttet til oppnevning, varamedlemmer og antall oppnevninger.

Råfisklaget legger til grunn av departementet i tillegg til de faglige forutsetningene hos styrerepresentantene også vil ta hensyn til en bred representasjon fra alle ledd i næringen for å sikre ordningens legitimitet.

Annet
Markedsarbeidet for sjøpattedyr er i dag ikke en del av Sjømatrådets virkeområdet.

Norges Råfisklag ber departementet vurdere mulighetene for å innpasse markedsføringen av småkvali innenla ndsmarkedet på en hensiktsmessig måte i Sjømatrådets arbeid og finansiering.

(09.APR.2015 12:00)https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/