Norges Råfisklag og samfunnskontakt

Flere oppslag i Intrafish, Fiskeribladet Fiskaren og Dagens Næringsliv har den siste tiden omtalt Råfisklagets og øvrige fiskesalgslags bruk av rådgivere i forbindelsen med organisasjonenes arbeid med kommunikasjon og samfunnskontakt. Saken er bl.a. kommentert i leder i Fiskeribladet 25.2.2015 og jeg vil i denne sammenheng bidra med noen kommentarer.

1. Norges Råfisklag har i en årrekke brukt forskjellige konsulenter til rådgivning, opplæring og bistand i forbindelse med vårt arbeid med kommunikasjon og samfunnskontakt. Vi har på dette området bl.a. samarbeidet med Jan Erik Larsen i 12 - 14 år i de periodene han har vært tilgjengelig for det, vi samarbeidet før det med Anders Tallerås (Tallikon as) i en periode , vi har hatt et samarbeid med kommunikasjonsselskapet JKL i en periode og vi hadde i en periode en samarbeidsavtale med First House. Hensikten med dette er at Råfisklaget skal kunne utføre kommunikasjonsjobben på en best mulig måte og at våre folk skal være så dyktig som mulig i møtet med våre omgivelser.

2. Når budskap for eksempel til politikere på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå skal fremføres, så gjør vi det alltid sjøl. Vi har aldri basert oss på «hyre PR - rådgivere for påvirkning av politikere» eller «å kjøpe seg tjenester for å oppnå politisk gevinst» slik Fiskeribladet skriver i sin leder. Når Råfisklagets og fiskernes budskap skal fremføres , så gjør vi det sjøl i åpent landskap.

3. At Råfisklaget mener og har lov til å mene noe om fiskesalgslagsloven, deltakerloven, behovet for lønnsomhet og ønsket om levende kystsamfunn, kan neppe være en stor overraskelse for noen. Vi vil forbeholde oss retten til meningsutveksling om tema som ligger i rimelig nærhet til Råfisklagets virksomhet også i fortsettelsen.

4 . I diskusjonen om NoU’en fra Tveteråsutvalget vil vi legge vekt på de punktene hvor det er enighet i utvalget som for eksempel økt innovasjon, felles markedsarbeid, markedsadgang, styrket ressursforskning, kvalitetsarbeid og styrket ressurskontroll. At vi i tillegg vil ha meninger om hvordan førstehåndsmarkedet i Norge skal fungere og hvorfor vi bør ha en fiskereid flåte kan knapt overraske noen. Men vi kommer til å fremføre budskapet vårt sjøl – det trenger ingen være i tvil om!

Tromsø 25.2.2015
Trygve Myrvang, adm. direktør Norges Råfisklaghttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/