Om økt verdiskaping av torsken

Professorene Trondsen og Lindkvist har i en kronikk i flere aviser kommet med en del innspill om hvordan verdiskapingen av torsken kan økes. Mange av innspillene er gode og lett å være enig i. De kommer også med noen betraktninger rundt Råfisklagets omsetningsordninger og jeg vil knytte noen kommentarer til disse.

Råfisklagets omsetningsordninger har vokst fram over tid og innebærer at fisken kan selges på flere forskjellige måter. For kystflåten er minsteprissystemet med leveringsavtaler det dominerende prinsippet. Dette er et system som er godt tilpasset det å drive handel med fisk i en desentralisert struktur hvor det kan være langt mellom kjøperne og hvor markedsmekanismene ikke fungerer optimalt. Råfisklaget mener dette systemet er godt tilpasset den næringsstrukturen vi har langs kysten av Nord-Norge.

Det påpekes fra forfatterne at Råfisklagets regelverk krever at en fiskekjøper må kjøpe hele fangsten fra et fartøy og ikke bare deler av fangsten. Dette er riktig og har selvsagt sin forklaring i at det kan være langt mellom kjøperne. Fiskeflåten er forpliktet til å ta vare på all fangst som de får ombord. Det er ikke gunstig for båtene å måtte gå til mange forskjellige kjøpere å levere fangsten avhengig av hva den enkelte kjøper ønsker å ta imot. Denne reglen er altså en tilpasning til den næringsstrukturen vi faktisk har langs kysten.

Trondsen/Lindkvist hevder også at minsteprissystemet ikke stimulerer til levering av topp kvalitet fisk. Råfisklaget er enig i at auksjonen som vi bl.a. tilbyr for ombordfryst fisk, tydeligere premierer kvalitet enn det minsteprissystemet gjør. Dette er også vår erfaring fra prøveprosjekter vi har kjørt med auksjon av fersk fisk fra kystflåten. Men auksjonssystemet er ikke godt tilpasset den næringsstrukturen vi har og som kystflåten leverer innenfor. Vi vil også hevde at det ikke er minsteprissystemet i seg sjøl som kan representere en utfordring for kvaliteten. Det leveres masse topp kvalitet fisk innenfor leveringsavtaler og minsteprissystemet. Det er også fullt mulig for fiskekjøperen å redusere prisen med inntil 40 % hvis fisken har kvalitetsmangler. Man mangler med andre ord ikke mekanismer for å belønne og sanksjonere på kvalitet innenfor denne omsetningsordningen.

Av professorenes innlegg kan man forledes til å tro at bare man får innført auksjon også for kystflåten samt at fiskekjøperen kan slippe å kjøpe hele fangsten hos båter som leverer hos dem, så vil verdiskapningen av torsken øke. Jeg tror dette er en grov overforenkling som ikke tar nok hensyn til eksisterende næringsstruktur. Hvis man skulle ønske å gå for slike løsninger må man samtidig være klar over de strukturelle konsekvensene en slik omlegging kan få.

Råfisklaget jobber kontinuerlig med å utvikle omsetningssystemene slik at de best mulig ivaretar forskjellige hensyn som f.eks hensynet til kvaliteten og næringsstrukturen. Det må imidlertid være en balanse i virkemidlene slik at man ikke ender opp med løsninger som ikke er tilpasset den mangfoldige næringsstrukturen vi har både på sjø og på land og som svært mange ønsker å opprettholde.

 

22.01.2015
Svein Ove Haugland, ass. direktør Norges Råfisklaghttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/