Presiseringer vedrørende omregning minstepris hyse sløyd med hode

1. Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer fremkommer minsteprisene for sløyd hyse med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd hyse uten hode med 0,814. For hyse som leveres sløyd uten hode og ørebein fremkommer minsteprisen for sløyd med hode ved å multiplisere med faktor 1,179.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/