Presiseringer vedrørende omregning minstepris sei

1. Ut fra Fiskeridirektoratets gjeldende omregningsfaktorer fremkommer minsteprisene for sløyd sei med hode ved å multiplisere minsteprisen for sløyd sei uten hode med 0,889.

2. For sei under 35 cm lengste lengde er det fri prisdannelse.

3. Minsteprisene for rund fisk gjelder i alminnelighet for fisk som er bløgget straks etter fangst. Minsteprisene for rund sei gjelder også for direktehåvet notfanget sei under 58 cm lengste lengde som leveres ubløgget til godkjent anvendelse. Det er ikke tillatt å levere ubløgget rund sei over 58 cm lengste lengde. Dette fremgår av Forskrift av 28. 6. 2013 om kvalitet på fisk og fiskevarer.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/