Nå legges grunnlaget for god økonomisk flyt i vinterfisket

I disse dager gjennomgår Råfisklaget størrelsen garantiene som fiskekjøperne må stille for den kommende vintersesongen. Vurderingene foretas ut fra rene objektive kriterier og resultatet er at noen kjøpere får melding om endrede krav til garanti.

- Råfisklagets økonomiske tjenester sikrer like konkurransevilkår for alle fiskekjøpere, sier økonomidirektør i Norges Råfisklag Tommy Nygård. - Ved å gi alle samme muligheter, kan vi opprettholde et sammensatt kjøperkorps av smått og stort, langs hele kysten. Ved å bruke objektive vurderingskriterier og legge garantikravene på rett nivå bidrar vi til at omsetningen av fisk holdes i gang gjennom hele sesongen.

Fiskerne får betaling for fangsten sin gjennom Råfisklaget. Dette er den viktigste enkelttjenesten som salgslaget yter til fiskerne. En tjeneste som føles så selvfølgelig at det kan være vanskelig å tro at den ble etablert først i 1992.

Da Råfiskloven og Norges Råfisklag ble etablert på tredvetallet var minsteprisen den viktigste faktor for fiskerne. Men det hjalp lite med en minstepris dersom fiskeren ikke fikk pengene sine utbetalt. Når dette kom på plass bidro det sterkt til å sikre fiskernes økonomi.

I denne oppgjørsordningen krever Råfisklaget at kjøperen stiller en økonomisk garanti for et beløp som er minimum den verdien kjøper forventer å ha utestående i den avtalte kredittiden. Når fiskeren selger sin fisk til fiskekjøperen skrives alle detaljer på en sluttseddel som sendes direkte inn til salgslaget. Råfisklaget er den som betaler fiskeren for det beløpet som er oppført og krever så inn utestående fra kjøper. Garantiene er selve grunnlaget for denne tjenesten

Dermed er fiskeren en av svært få selvstendig næringsdrivende som er garantert betaling for sine varer uten selv å måtte stå for innkreving. Fiskeren kan derfor konsentrere seg om sitt fiskeri.

- Det er svært viktig å ha dette på plass i godt tid før skreiinnsiget, sier Nygård. – I sesongen er trykket stort, og da er det en fordel at noen viktige beslutninger om økonomisk risiko er tatt på forhånd.

Størrelsen på garantikravet er basert på rent objektive kriterier som størrelse på omsetning de siste to årene, betalingshistorikk og fiskekjøperens økonomiske stilling.

- Forventninger til årets sesong er også en faktor vi må ha med oss inn i vurderingene, sier Nygård. - Vi kjenner kvotene og dagens minstepris og det er et faktum at det aldri har vært omsatt for høyere verdier gjennom Råfisklaget.
Enhver sesong har sin egen dynamikk, og til tross for omsetningsrekorden i 2015 var flyten i økonomien svært bra.

– Det så ut til at kontantstrømmen var bra, og vi hadde sjeldent få problemer med å kreve inn penger fra fiskekjøper. Likevel var garantiene for noen kjøpere i laveste laget. Derfor vil noen få beskjed om å øke garantirammen, mens noen får beskjed om at de kan senke den, sier Nygård.

Mer informasjon om Råfisklagets oppgjørsordning finner du på Tjenester/Garantert oppgjør og på Dine sider (logg deg inn).

Fakta om garantiordningen

•Fiskere får denne økonomiske sikkerheten som en del av lagsavgiften.

•Garantier skal være store nok til å dekke bedriftens råstoffkjøp i hele kredittiden.

•Rundskriv om årets garantier sendes ut i slutten av november.

•Samtidig sendes brev til de bedriftene som må endre sine garantirammer.

•Bedrifter med aktivt kjøp har frist til 1. februar for å få ny garanti på plass.

•Bedrifter som ikke er aktive, men starter sitt kjøp senere i sesongen må ha garanti på plass før kjøp kan starte.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/