Salgstjenester

Våre salgstjenester legger til rette for å selge fisken direkte til kjøper, via auksjon eller ved hjelp av andre ordninger. 

NR Auksjon II (Ny innlogging) Via vår nettbaserte Auksjon selges og kjøpes ombordfrossen fisk som er levert til nøytralt fryselager.  Fangsten blir veiet inn, kontrollert, delt opp i pakker og deretter solgt til godkjente kjøpere i Norge. 
Levendelagring Fisker har mulighet for å lagre levendefanget torsk i merd. Denne fisken kvoteavregnes i 2020 med 70 %, dvs si at 1000 kg levende torsk vil bli kvoteavregnet med 700 kg. For at en skal kunne oppnå kvotebonus skal fisken mellomlagres i minst tre uker før slakting. Kvotetype «bonuskvote ved levende lagring» skal angis på landings- og sluttseddel. Fiskefartøyet skal være godkjent av Mattilsynet, og fisker registrert i ordningen hos Fiskeridirektoratet og Råfisklaget. Fisker skriver og sender selv inn landingsseddel fortløpende. Fartøy som var registrert i fjor hos Råfisklaget, kan melde seg aktiv i år via salg@rafisklaget.noRegistrering Mattilsynet Fiskeridirektoratet Håndbok i levendelagring fra Nofima 
Kaisalg (word)Salg direkte til forbruker fra din båt ved kai. Salget gjelder fersk ubearbeidet fisk, kokt reke og krabbe. For salg av krabbe, reke og skjell stilles det ekstra krav. Fisker må levere sluttseddel via våre websider (ta kontakt for tilgang) eller sende inn formular via post. Sluttseddelen påføres salgspris uten mva. Merverdiavgiften på næringsmidler er 15 %. Salgsprisen kan ikke være under minstepris. Infobrosjyre fra Skatteetaten når du selger egen fangst

Bilfrakt

Fisker har mulighet til å selv frakte fangst med bil til godkjent kjøper. Før fangsten fraktes, må fisker søke Fiskeridirektoratet om dispensasjon. Fisker skriver og sender selv inn forenklet landingsseddel påført kvantum hver måned.
Fiskeridirektoratets regelverk

LeveringsavtalerDersom kjøper og fisker ønsker å formalisere sine avtaler, har vi laget en mal for hvordan disse kan utformes. Avtalene kan, under visse vilkår, også gjelde når hovedregelen er obligatorisk auksjon eller dirigering. Leveringsavtale for industrirekerLeveringsavtale for industrireker (utsatt salgstidspunkt) Leveringsavtale for notfanget sei Langsiktig leveringsavtale for fisk
Direkteleveranse Selg fangsten ved å levere direkte til godkjent kjøper. Råfisklaget garanterer deg oppgjør for fangsten og sikrer en minstepris når sluttseddel er skrevet. Leveranse og pris avtales med kjøper. Ny fisker
Turistfiske på fiskers kvote (word) Fisker med merkeregistrert fartøy kan ta med seg turister og la de fiske på fiskers egen kvote. Ordningen gjelder fersk ubearbeidet fisk. Fisker skriver og sender selv inn sluttseddel påført salgspris. Salgsprisen kan ikke være under minstepris. 
Sjøltilvirkning av tørrfisk Fisker har mulighet til å sjølprodusere tørrfisk. Sjøltilvirkere av tørrfisk må være godkjent av Mattilsynet. Fisker skriver og sender selv inn landingsseddel med hengt kvantum. Om sjøltilvirking tørrfisk Avtaleformular Mattilsynet
Sjøltilvirkning av rognkjeksrognFisker kan sjøl tilvirke rogkjeksrogn. Sjøltilvirkere av rognkjeksrogn må være godkjent hos Mattilsynet. Fisker må melde fra til Råfisklaget før produksjon tar til og salg iverksettes. Unnlates dette vil det medføre at fangsten nedprioriteres i omsetnings-sammenheng. Mattilsynet

Salg til restaurant

Restaurantkjøp direkte fra fisker. Restauranter og spisesteder som ligger langt fra de etablerte omsetningskanalene for sjømat kan kjøpe sjømat direkte fra fisker. Man må søke om å bli godkjent kjøper. Veiledning og regelverkInfobrosjyre fra Skatteetaten når du selger egen fangst

Trenger du hjelp eller har spørsmål

Kontakt vår salgsavdeling


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/