Vedtekter Støttefond

Mottaksstasjoner i Finnmark

§1
Fondet har til formal å yte tilskudd som bidrar til a styrke rammebetingelsene for
fiskerinæringen.Tilskudd kan gis til:
- Drift og investeringer ved mottaksstasjoner for fisk og skalldyr.
- Andre tiltak som kan bidra til å bedre mottaksforholdene i områder med mangelfull
  infrastruktur.

§2
Fondets kapitaltilgang baseres på tilskudd og renteavkastning på grunnkapitalen.
Uttak fra fondet må ikke settes høyere enn at fondets realverdi opprettholdes.

§3
Fondet ledes av et styre på 4 medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges for 2 år
av gangen. Fiskarlaget Nord oppnevner ett medlem. Norges Råfisklag oppnevner ett
medlem, Finnmark Fylkeskommune oppnevner en representant og Sametinget oppnevner ett medlem. Styret konstituerer seg selv. Norges Råfisklag er sekretariat for fondet.

§4
Styret har møte når lederen bestemmer det, eller når en av de øvrige styremedlemmer krever
det. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer møter. Ved stemmelikhet avgjør
lederens stemme.

§5
Mottaksstajoner som søker om tilskudd, må Iegge ved regnskap for siste år. Søknad om driftstilskudd må sendes inn innen 30. juni.

Søkere som får tilskudd fra fondet til spesielle tiltak må sende inn dokumentasjon for det
omsøkte tiltak så snart tiltaket er gjennomført.

§6
Styret kan, i henhold til § 1, fastsette nærmere retningslinjer for hvilke tiltak som skal
prioriteres ved tildeling fra fondet. Styret kan fastsette en eller flere frister i løpet av året, for
søknad om tilskudd fra fondet.

§7
Styret skal avgi en årsmelding om fondets virksornhet, med årsregnskap. Årsmeldingen skal,
etter at styret har godkjent den, legges fram for Fiskarlaget Nord, Norges Råfisklag,
Finnmark Fylkeskommune, Sametinget og kommuner med mottaksstasjoner.
Fondets regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§8
Endring i vedtektene må godkjennes av Norges Råfisklag, Fiskarlaget Nord, Finnmark
Fylkeskommune og Sametinget.

§9
Kapitalen forvaltes gjennom Norges Råfisklag. Deler av kapitalen kan plasseres i fond eller
obligasjoner med lav risiko, eller i en kombinasjon av disse. Anvisningsmyndighet for fondets
midler tilligger styrets Ieder, eller den som styret bemyndiger.


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/