Vedtekter Støttefond

Mottaksstasjoner Nordland

§1
Fondet har til formål å yte tilskudd som bidrar til å styrke rammebetingelsene for
fiskerinæringen.Tilskudd kan gis til:
- Drift og investeringer ved mottaksstasjoner for fisk og skalldyr.
- Andre tiltak som kan bidra til å bedre mottaksforholdene i områder med mangelfull
  infrastruktur.

§2
Fondets kapitaltilgang baseres pa tilskudd og renteavkastning pa grunnkapitalen.
Uttak fra fondet rna ikke settes høyere enn at fondets realverdi opprettholdes.

§3
Fondet ledes av et styre på 3 medlemmer med personlige varamedlemmer, som velges for 2
år av gangen. Nordland Fylkes Fiskarlag oppnevner to medlemmer, og Norges Råfisklag
oppnevner ett medlem. Styret konstituerer seg selv. Norges Råfisklag er sekretariat for stiftelsen.

§4
Styret har møte når lederen bestemmer det, eller når en av de øvrige styremedlemmer krever
det. Styret er beslutningsdyktig når minst to medlemmer møter. Ved stemmelikhet avgjør
lederens stemme.

§5
Mottaksstasjoner som søker om tilskudd, må Iegge ved regnskap for siste år.
Søknad om driftstilskudd må sendes inn innen 30. juni. Søkere som får tilskudd fra fondet til spesielle tiltak må sendes inn dokumentasjon for det omsøkte tiltak så snart det er gjennomført.

§6
Styret kan, i henhold til §1, fastsette nærmere retningslinjer for hvilke tiltak som skal
prioriteres ved tildeling fra fondet. Styret kan fastsette en eller flere frister i løpet av året, for
søknad om tilskudd fra fondet.

§7
Styret skal avgi en årsmelding om fondets virksomhet, med årsregnskap. Årsmeldingen skal,
etter at styret har godkjent den, legges fram for Nordland
Fylkeskommune, Nordland Fylkes Fiskarlag, Norges Råfisklag og kommuner med
mottaksstasjoner. Stiftelsens regnskap skal revideres av registrert eller statsautorisert revisor.

§8
Endring i vedtektene må godkjennes av Norges Råfisklag, Nordland Fylkes Fiskarlag og
Nordland Fylkeskommune.

§9
Kapitalen forvaltes gjennom Norges Råfisklag. Deler av kapitalen kan plasseres i fond e!ler
obligasjoner med lav risiko, eller i en kombinasjon av disse. Anvisningsmyndighet for fondets
midler tilligger styrets Ieder, eller den som styret bemyndiger.


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/