Fiskeridirektoratet har fra årets sesong, krav om at all kongekrabbe som landes skal omsettes. Følgende presiseringer gjelder:

1. Fisker må i samråd med sin kjøper være nøye med å sortere ut og gjenutsette kongekrabbe med lav kjøttfylde før ankomst havn.

2. Dersom det landes hannkrabbe med lav kjøttfylde vil det være anledning til å føre hannkrabbe med lav kjøttfylde som skadd på sluttseddel med dertil hørende minstepris.

3. All kongekrabbe som landes skal registreres på fartøykvoten for det respektive fartøyet. Fartøy med adgang til å delta kan fange og lande inntil 9 % skadede hannkrabber. Ved høyere andel skadde hanner, vil dette bli belastet fartøyets kvote for lytefri hannkrabbe.