Prøveordning med dynamisk minstepris på torsk

Etter forhandlinger er Norges Råfisklag og Industrien blitt enige om en forsøksordning med dynamisk minstepris for torsk høsten 2016. Den dynamiske minsteprisen kalkuleres hver 14. dag i perioden.

Forsøksordningen går ut på at minsteprisen for torsk skal beregnes ut fra tre forskjellige faktorer:
1. 80 % av snittprisen for fersk torsk.
2. 70 % av snittprisen for fryst torsk.
3. 60 % av snittpris eksport. (Et månedlig veid snitt av en tilbakeregnet pris på sløyd hodekappet torsk for de viktigste anvendelsene av torsk i den norske eksporten).
Snittprisen for fersk og fryst torsk finnes ut av Råfisklagets egen omsetning, mens råvareprisen basis eksport beregnes av Nofima.

Ny minstepris beregnes på følgende måte:
(80 % av snittpris fersk + 70 % av snittpris fryst + 60 % av snittpris eksport ) / 3

Ny minstepris beregnes ut fra viktigste vektklasse dvs «2,5 – 6 kg» og minsteprisen for øvrige vektklasser beregnes ved å opprettholde den differansen som er ved starten av forsøksperioden.

Minsteprisene for rund fisk og for levende fisk beregnes automatisk etter samme formel som tidligere.

Minsteprisene endres ikke før beregnet minstepris avviker med minst kr 0,25 (+/-) fra tidligere minstepris. Prisen avrundes til nærmeste kr 0,25 når kriteriet for endring slår inn.

Ordningen trer i kraft mandag 3. oktober og minsteprisen som skal gjelde de første 14 dagene kunngjøres fredag 30. september.

(26.09.2016)