Begrensninger på landing av store fangster med rund fisk


Råfisklaget har besluttet at det vil innføres begrensning i landingene av store fangster med rund fisk. Begrensningen i form av makslandinger på 40 tonn rund fisk, vil innføres på kort varsel når behovet oppstår. Begrensningen innføres for å bidra til å sikre kvaliteten på råstoffet samt å jevne ut mottakskapasiteten på land.

Vedtaket gjengis her:
Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag vil på kort varsel under årets vinterfiske innføre turkvoter med begrensning for maksimalt mengde rund fisk som kan landes.Turkvoten settes til maksimalt 40 tonn rund fisk per tur. Vedtaket er hjemlet Råfisklovens § 5,jfr også råfiskforskriftens § 3, og med henvisning til kvalitetsforskriftens § 3-6.4 og §4-1. Begrensningen gjelder ikke for leveranser av sløyd fisk. For kombileveranser sløyd/rund fisk omfatter kvoten kun det som ilandføres rund. Råfisklaget vil henstille til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å påse at kravet til forsvarlig utbløding og rettidig sløying av fangster blir håndhevet. Overtredelser straffes med inndragning.