Norges Råfisklag har fått Fiskeri- og kystdepartementets godkjenning til bruk av føringstilskudd for fersk sei som føres fra førstehåndskjøper til annet anlegg for tørrfiskproduksjon. Tilskudd gis med sats inntil kr 1,- pr kg, og gjelder fra dags dato og ut året, med forbehold om at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom avsatt ramme ikke strekker til.
 
Tilskuddet utbetales etter følgende prinsipp:
 
Søknad om tilsagn : Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på www.rafisklaget.no Dine sider, under fane søknadsskjema.
 
Søknad om tilskudd: For føringsordningen må kjøpere logge seg på www.rafisklaget.no Dine sider. Kvantum som er tilskuddsberettiget påføres i rubrikk for kvantum og knyttes mot fraktbrev.