Norges Råfisklag henstiller til snurrevadflåten om forsiktig fangsting

Vi er midt inne i toppen av vinterfisket med godt fiske over det meste av Råfisklagets distrikt, men med størst aktivitet i Lofoten og Vesterålen. Utenfor Vesterålen har det i flere uker i tillegg til torsk vært god tilgjengelighet på hyse. Dette har ført til enkelte store snurrevadfangster av hyse ilandført rund. Som følge av dette henstiller arbeidsutvalget i Norges Råfisklag flåten om aktsomhet i snurrevadfisket for å unngå de store halene.

Her vises også til tilsvarende anmodning sendt ut av Fiskeridirektoratet i melding 27.02.15, og med oppfordring til bruk av fangstbegrensningssystem som er under utprøving for snurrevad.

(20.MAR.2015 13:04)