Oppheving av turkvote for fangster ilandført rund

Vi viser til våre meldinger av 1. og 6. februar, med iverksettelse av turkvoteordning for fangster ilandført rund. Turkvoten på 40 tonn av alle fiskeslag ilandført rund for sløying på land, ble iverksatt for landinger fra og med 4. februar 2013 og inntil videre. Turkvotevedtaket var hjemlet i Råfisklovens § 5, jfr også råfiskforskriftens § 3, og med henvisning til kvalitetsforskriftens § 3-6.4 og §4-1. Ordningen var innrettet mot avtakssituasjonen i torskefiskeriene, og omfatter dermed ikke leveranser av notfanget sei og heller ikke levendefisk ilandført for levendelagring.

Hensynet til avtaket gir ikke lenger grunnlag for ordningen, og Norges Råfisklags arbeidsutvalg har derfor vedtatt oppheving av ordningen for landinger fra og med i dag torsdag 16. mai 2013.

Norges Råfisklag presiserer at kravet til leveranser av kvalitetsråstoff står fast, og at den enkelte fisker/reder må avpasse sitt fiske og råstoffbehandling etter kjøpers etterspørsel.