Overskuddsføring av torsk ut av Finnmark fra 22. april

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag definerer Finnmark som overskuddsområde for torsk m.h.t. bruk av føringstilskudd, jfr. rundskriv nr 7/2013, punkt 4, med virkning for omsetning fra og med mandag 22. april 2013 og inntil videre. Tilskudd ytes med sats kr 0,60 pr kg for torsk som føres ut av området for produksjon andre steder. Ordningen begrenses til føring av torsk innad i Norges Råfisklags distrikt. Videre begrenses ordningen til kvanta innkjøpt fra båter under 15 meter faktisk lengde. Hensikten med størrelsesbegrensningen er å sikre avtak for kystflåten med begrenset aksjonsradius.

Tilskudd for overskuddsføring gis til kjøpere som før forsendelsen påbegynnes, har fått tilsagn om slikt tilskudd fra Norges Råfisklag. Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på Dine sider, under fane søknadsskjema. Når kjøper har fått tilsagn om tilskudd for overskuddsføring skal kvantum som er tilskuddsberettiget påføres i rubrikk for kvantum og knyttes mot fraktbrev på Dine sider.

Tilskudd utbetales for kvanta innkjøpt på 1. hånd fra nevnte dato og inntil videre. Ordningen kan stoppes på kort varsel dersom den avsatte rammen beregnes oppbrukt.