Turkvoteregulering i fisket 2014

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har fattet følgende beredskapsvedtak for årets fiske:

AU vil på kort varsel under årets fiske innføre turkvoter med begrensning for maksimalt mengde rund fisk som kan landes for sløying på land. Turkvoten i fiske med konvensjonelle redskaper settes til maksimalt 40 tonn rund vekt pr tur. Vedtaket er hjemlet i Fiskesalgslagslovens § 13, og med henvisning til kapittel III i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer. Begrensningen gjelder ikke for leveranser av sløyd fisk. For kombileveranser sløyd/rund fisk omfatter kvoten kun det som ilandføres rund. Råfisklaget vil henstille til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å bidra til at kravet til forsvarlig utbløding og sløying av fangster blir håndhevet. Overtredelser straffes med inndraging.

Tidspunkt for iverksettelse og varighet av reguleringen vil vi komme tilbake til i ny kunngjøring.