Oppfisket fiskeslag

Rapporten viser kvantum levert på sluttseddel for valgt periode og valgt varekode. I tillegg kan angis om en bare vil vise fangster fra norske fartøy og/eller om en bare vil se tall fra fangster nord for 62. breddegrad.

Redskapsdetaljer viser summer for redskaper samt totalen for alle redskapene.

Failed to parse query.
Error Error
ORA-12560: TNS:protocol adapter error (WWV-11230)
Failed to parse as PORTAL_PUBLIC - select '1' sort ,decode(:pdetaljer,'J',r.redskap_gruppesamlet,initcap(v.vare_kort_navn)) gruppe ,sum(s.linje_rundvekt_kvantum) rundvekt ,sum(s.linje_beløp) verdi ,count(distinct nvl(s.kvotefartøy_regmerke,s.fartøy_regmerke)) antfartøy from sluttseddel@dvhus s, redskap@dvhus r, fiskeslag@dvhus v, fangstfelt@dvhus f, fartøy@dvhus fa where s.fangst_dato >= (case when instr(:pfomdato, '-')>0 then to_date(:pfomdato, 'DD-MON-YY') else to_date(:pfomdato, 'DD.MM.YYYY') end) and s.fangst_dato <= nvl((case when instr(:ptomdato, '-')>0 then to_date(:ptomdato, 'DD-MON-YY') else to_date(:ptomdato, 'DD.MM.YYYY') end),sysdate) and s.produkt_fiskeslag = :pfiskeslag and ((:pnorsk = 'J' and s.fartøy_nasjon = 'NOR') or :pnorsk <> 'J') and ((:pnord62 = 'J' and f.ffelt_nordfor62 <> 'N') or :pnord62 <> 'J') and fa.fartøy_lengde between nvl(:pfomlengde,0) and nvl(:ptomlengde,999) and r.redskap_kode = s.fangst_redskap and v.vare_kode = s.produkt_fiskeslag and f.ffelt_fangstfelt = s.fangst_fangstfelt and fa.fartøy_regmerke = nvl(s.kvotefartøy_regmerke,s.fartøy_regmerke) group by decode(:pdetaljer,'J',r.redskap_gruppesamlet,initcap(v.vare_kort_navn)) UNION select '9' sort ,'TOTALT' gruppe ,sum(s.linje_rundvekt_kvantum) rundvekt ,sum(s.linje_beløp) verdi ,count(distinct nvl(s.kvotefartøy_regmerke,s.fartøy_regmerke)) antfartøy from sluttseddel@dvhus s, redskap@dvhus r, fiskeslag@dvhus v, fangstfelt@dvhus f, fartøy@dvhus fa where s.fangst_dato >= (case when instr(:pfomdato, '-')>0 then to_date(:pfomdato, 'DD-MON-YY') else to_date(:pfomdato, 'DD.MM.YYYY') end) and s.fangst_dato <= nvl((case when instr(:ptomdato, '-')>0 then to_date(:ptomdato, 'DD-MON-YY') else to_date(:ptomdato, 'DD.MM.YYYY') end),sysdate) and s.produkt_fiskeslag = :pfiskeslag and (:pnorsk = 'J' and s.fartøy_nasjon = 'NOR' or (:pnorsk <> 'J')) and (:pnord62 = 'J' and f.ffelt_nordfor62 <> 'N' or (:pnord62 <> 'J')) and fa.fartøy_lengde between nvl(:pfomlengde,0) and nvl(:ptomlengde,999) and r.r (WWV-08300)
Error Error
Unable to execute query (WWV-10201)

No row returned.


Vis redskapsfordeling? N
F.o.m fangstdato 01-JAN-24
T.o.m fangstdato (valgfri) 25-JUN-24
Fiskeslag 102202
Kun norske fartøy? J
Kun nord for 62. br.grad? J
F.o.m fartøyelengde 0
T.o.m fartøyelengde 999
Elapsed Time 21.39 second(s)
User PUBLIC