Om Norges Råfisklag

Norsk sjømatnæring er en av landets største eksportnæringer. Næringa har en stolt historie og en fantastisk framtid. Norske fiskere og Norges Råfisklag er en viktig del av denne suksesshistorien.

I 2020 ble det i Norges Råfisklags område omsatt 1.034.000 tonn fangst (rund vekt) til en samlet verdi på 12,7 milliarder kroner.

Norges Råfisklag er et av fem fiskesalgslag som i medhold av fiskesalgslagsloven tar hånd om viktige nasjonale oppgaver og organiserer førstehåndsomsetning av villfanget fisk og annen sjømat i Norge. Norsk Villfisk er et samarbeidsorgan for fiskesalgslagene, norskvillfisk.no. Fire av salgslagene, med Norges Råfisklag som det største, ivaretar omsetningen av torskefisk, skalldyr, bløtdyr og småkval.

Langs norskekysten fra grensa mot Russland i nordøst har salgslagene geografisk ansvar i følgende rekkefølge; Norges Råfisklag, Sunnmøre og Romsdal Fiskesalslag (SUROFI), Vest-Norges Fiskesalslag og Fiskehav. Omsetningen av pelagiske fiskearter (sild, makrell, lodde mv.) er samlet under det landsdekkende Norges Sildesalgslag.

Norges Råfisklags område strekker seg fra og med Finnmark til og med Nordmøre. Salgslaget har hovedkontor i Tromsø og regionkontorer i Svolvær og Kristiansund.

Norges Råfisklag organiserer en stor og viktig markedsplass for bærekraftig villfanget sjømat. Råfisklaget legger til rette for omsetning av fangstene og garanterer fiskerne oppgjør. Gjennom dokumentasjon og ressurskontroll sikres trygg mat og god forvaltning av havets ressurser.

Å sikre fiskerne og kystsamfunnene stabilitet, forutsigbarhet og trygghet er et samfunnsansvar Norges Råfisklag tar på alvor.

Motmakt og samfunnsbygger-historiebok

Motmakt og samfunnsbygger-historiebok

Med torsken og Norges Råfisklag gjennom 75 år. Historieboka handler om hvordan Norges Råfisklag gjennom 75 år har forvaltet råfiskloven. Råfisklaget spilte en sentral rolle for fiskerinæringa i krigsårene 1940-45 og under gjenreisinga nordpå. I nyere tid har store svigninger i ressurstilgang, fiskeripolitikk og markedsforhold ført til en rekke omstillinger for lagets medlemmer. Forfatteren av boka er Gunnar Grytås (journalist i blant annet Nordlys, dagens Næringsliv og Fiskeribladet). 

Bestill på tel. 77 66 01 00
Bestill på firmapost@rafisklaget.no
 • Fiskerne organiserer seg 1915-1926

  Fiskerne begynte for alvor å organisere seg i årene etter 1915 og i 1926 (...)
 • Havets rikdom - fiskernes armod 1918-1930

  Vanskelige markedsforhold ga elendige priser og sviktende lønnsomhet i alle ledd (...)
 • Statsgarantert minsteprisordning 1936

  Etter krav om minstepriser fra nord-norske fiskere ble minstepriser for råfisk (...)
 • Råfiskloven i havn 1938

  Retten for salgslagene til å fastsette minstepris forankres i Råfiskloven av 18. (...)
 • Norges Råfisklag blir til i 1938

  Nå var loven på plass. Fiskerne foretar avstemming om omsetning av råfisk (...)
 • Krig og unntakstilstand 1940

  Lofotfisket 1940 nærmer seg slutten når Norge blir invadert av tyskerne. Ved (...)
 • Prisdirektoratet, maksimalpris og prisutjevningsfondet 1941-1958

  I okkupasjonsårene opphørte salgsslagenes rett til å sette minstepris og (...)
 • Etterkrigstiden og strategiske behov 1945

  Etter krigen etablerer Råfisklaget virksomheter av strategiske grunner. Det (...)
 • Råfiskloven revideres 1951

  Fram til 1951 var Råfiskloven kun en midlertidig lov. Råfiskloven (...)
 • Tilbake til minstepris 1958

  Med unntak av den første prisforhandlingen i 1939, hadde samtlige prisforhandlinger (...)
 • Etablering av lag og foreninger 1939

  Norges Levendefisklag dannes i 1939 for å bedre organiseringen av produksjon, (...)
 • Endringer i Råfiskloven 1976

  I 1976 ble Råfiskloven endret og salgslagene fikk utvidede fullmakter:1. § 6 - (...)
 • Nye tider - nye strategier fra 1988

  I 1988 laget Råfisklaget sine første strategiplaner for egen virksomhet. (...)
 • Styrket ressurskontroll 1990

  Torskebestanden var blitt redusert grunnet økt effektivitet i flåten. Dette (...)
 • Oppgjør gjennom laget 1990

  Frem til 1990 sto kjøperne selv for oppgjør til fiskerne for levert (...)
 • Elektroniske tjenester fra 1995

  Den elektroniske utviklingen de senere år har gjort det mulig for Råfisklaget (...)
 • Utprøving av ferskfiskauksjon 2004-2006

  I 2004-2006 ble det gjennomført forsøk med ferskfiskauksjoner. Prosjektet (...)
 • Global finanskrise 2008

  Etter mange gode år ble fiskerinæringen også rammet av den globale (...)


https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/