Personvernerklæring

Norges Råfisklag behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Norges Råfisklag samler inn og bruker personopplysninger, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

Norges Råfisklag v/administrerende direktør er behandlingsansvarlig for vår behandling av personopplysninger.

Personvern på vår nettside

Webanalyse og informasjonskapsler

For å forbedre våre nettsider samler vi inn informasjon om bruksmønsteret til besøkende. Vi bruker Google Analytics til å analysere bruken av nettsiden. I den forbindelse samles det inn IP-adresser, informasjon om bruksmønster, type nettleser, operativsystem og bredbåndsleverandør. Alle innsamlede data anonymiseres, og kan derfor ikke spores tilbake til enkeltbrukere. Bruksmønsteropplysninger brukes i aggregert form til analyseformål for å forbedre nettsidene.

Råfisklaget benytter også informasjonskapsler (cookies) på nettsiden. Dette er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, og som gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

Behandlingsgrunnlaget er i begge tilfeller GDPR artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å ivareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å forbedre våre tjenester.

Dersom du har en brukerkonto på MinSide samler vi inn mobilnummer og mailadresse, for å kunne sende deg nye passord.

Opplysninger innsamlet som del av vår forvaltningsvirksomhet

Norges Råfisklag behandler personopplysninger i forbindelse med vår kontroll- og tilsynsvirksomhet. Dette inkluderer blant annet opplysninger om kontaktpersoner i virksomheten, opplysninger om andre ansatte og annen informasjon som er nødvendig for å kunne behandle saken.

Salgslagene er pålagt å behandle personopplysninger i forbindelse med rapportering til Fiskeridirektoratet. Deler av det som rapporteres, slik som landings- og sluttsedler, inneholder personopplysninger. Norges Råfisklag behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre lovpålagte oppgaver.

Behandlingsgrunnlaget er i alle de ovennevnte tilfellene personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet. Dersom informasjonen vi mottar inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 g). Opplysningene vil, dersom de er journalpliktige, oppbevares i tråd med bestemmelsene i arkivlovgivningen.

Opplysninger innsamlet som del av vår forretningsvirksomhet

Norges Råfisklag behandler personopplysninger i forbindelse med vår omsetnings- og oppgjørsvirksomhet. Dette inkluderer først og fremst foretaksinformasjon, men også opplysninger om kontaktpersoner i virksomheten som er nødvendig for å kunne gjennomføre omsetnings- og oppgjørsvirksomheten.

Deler av det som rapporteres, slik som landings- og sluttsedler, inneholder personopplysninger. Norges Råfisklag behandler opplysningene for å kunne gjennomføre omsetnings- og oppgjørsvirksomheten.

Behandlingsgrunnlaget er i alle de ovennevnte tilfellene personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet. I tillegg kan vi behandle personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i, eller for å gjennomføre tiltak på den registrertes anmodning før en avtaleinngåelse, jf. personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b). Dersom informasjonen vi mottar inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 g). Opplysningene vil, dersom de er journalpliktige, oppbevares i tråd med bestemmelsene i arkivlovgivningen.

Opplysninger som samles inn når du kontakter oss

Når du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Denne loggen er nødvendig for å kunne yte deg som kunde god bistand og oppfølging.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for å vareta en berettiget interesse som veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern. Den berettigede interessen er å yte deg som kunde god bistand og oppfølging ved henvendelser.

Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, eller samtalens tema og art tilsier det, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Tilsvarende vil henvendelser via e-post, eksempelvis til firmapost@rafisklaget.no, journalføres i den utstrekning det foreligger plikt til det.

Behandlingsgrunnlaget for dette er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 e), som tillater oss å behandle opplysninger som er nødvendige for utøvelse av offentlig myndighet. Dersom din henvendelse inneholder særlige kategorier av personopplysninger, er behandlingsgrunnlaget vårt personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 g).

Hvem vi deler opplysninger med

Norges Råfisklag deler opplysninger med andre kontrolletater, fiskerimyndigheter og Sjøfartsdirektoratet. Vi kan også dele nødvendige opplysninger med private aktører for å oppfylle en avtale den registrerte er part i eller på den registrertes anmodning. I tillegg er vi i deler av virksomheten omfattet av bestemmelsene i offentleglova, noe som innebærer at vi har plikt til å gi innsyn i opplysninger eller registre der det er fremsatt en innsynsbegjæring og opplysningene ikke samtidig er omfattet av lovbestemt taushetsplikt.

Norges Råfisklag har gjort enkelte av våre registre søkbare via nettsiden vår www.rafisklaget.no. Her kan man blant annet finne informasjon om tildelte tillatelser.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til innsyn i de opplysningene som er lagret om deg. I tilfelle du oppdager at opplysninger vi har lagret om deg er feil, har du rett til å kreve at opplysningene rettes.

I tillegg til ovennevnte rettigheter, har du også, der behandlingsgrunnlaget er basert på ditt samtykke, rett til å trekke tilbake samtykket og rett til å bli glemt (slettet). For å utøve dine øvrige rettigheter, kan du sende en e-post til firmapost@rafisklaget.no.

Du har også rett til å klage på hvordan Norges Råfisklag behandler dine opplysninger til Datatilsynet: postkasse@datatilsynet.no eller telefon: 22 39 69 00.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål knyttet til vår behandling av personopplysninger, eller ønsker å utøve rettighetene dine, kan du når som helst kontakte oss ved å sende en e-post til firmapost@rafisklaget.no.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/