Forretningsregler

Forretningsregler brosjyre (ikke inkludert endringer)

Nye forretningsregler vil bli trykket i løpet av våren 2015.

Styret gjorde i vedtak 09.04.2014 endringer i noen av bestemmelsene i forretningsreglene. Endringene nedenfor trer i kraft f.o.m. 01.05.2014.

Lagsavgiftssatsene ble vedtatt endret av Norges Råfisklags årsmøte 21. og 22.mai 2014. Nye satser gjeldende fra og med 1.1.2015 er: 1,20, 0,90 og 0,40 prosent (forretningsreglenes paragraf 11 Lagsavgift).

Endringer:

§ 1 Formål og rettslig plassering

1) Forretningsreglene angir de generelle salgsvilkår for landing og førstehåndsomsetning av marine ressurser gjennom eller med godkjenning av Norges Råfisklag (heretter kalt Råfisklaget).

2) Forretningsreglene er hjemlet i Lov 21.06.2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova) § 10. Utfyllende bestemmelser til forretningsreglene er inntatt i rundskriv og sirkulærbrev fra Råfisklaget. Forretningsreglene, rundskriv og sirkulærbrev utgjør til sammen Råfisklagets alminnelige salgsvilkår.

3) Råfisklagets alminnelige salgsvilkår bygger på bestemmelser i eller i medhold av Lov 21.06.2013 nr 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalslagslova, Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser og Lov om kjøp. Råfisklagets alminnelige salgsvilkår kan etter avtale også komme til anvendelse for omsetning som faller utenfor fiskesalslagslova.

 

§ 5 Retten til å tilvirke, omsette, utføre og lande marine ressurser innenfor Råfisklagets virkeområde

1) Innenfor Råfisklagets virkeområde er det forbudt å tilvirke, omsette eller utføre marine ressurser m.v. inntatt i Forskrift 20.12.2013 nr 166 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar og definisjoner inntatt i Havressurslova dersom de marine ressursene ikke i første hånd er omsatt gjennom eller med godkjenning av Råfisklaget. Råfisklaget kan i særlige tilfelle dispensere fra forbudet.

2) Råfisklaget fastsetter både tillatte omsetningsformer for førstehåndsomsetningen, og de nærmere bestemmelser for gjennomføringen av omsetning, tilvirkning og utførsel. Mottaker kan, når ikke annet er bestemt, motta marine ressurser etter direkte avtale med vedkommende leverandør når mottaket skjer i overensstemmelse med Råfisklagets alminnelige salgsvilkår, jf fiskesalslagslova § 10.

3) Styret kan nedlegge midlertidig forbud mot fangst eller påby innskrenkninger i fisket i henhold til fiskesalslagslova § 13, eller innføre dirigering i henhold til fiskesalslagslova § 14. Styret bestemmer i det enkelte tilfelle hvordan dirigering, forbud eller innskrenkning i fisket skal gjennomføres, og besørger nødvendig kunngjøring av bestemmelsene. Under dirigering, er det verken tillatt å levere eller å motta marine ressurser uten forhåndsgodkjenning fra Råfisklaget.

4) Styret kan fastsette bestemmelser for gjennomføring av kontroll i henhold til fiskesalslagslova § 17 med marine ressurser som blir landet, herunder overført fra et fartøy til et annet fartøy eller overført til oppdrett eller havbeite, uten at omsetning finner sted. For å sikre effektiv kontroll med de landinger som omfattes av fiskesalslagslova § 8 jf § 17 jf havressurslova § 48, 2 ledd, 2 pkt, må landingene forhåndsgodkjennes av Råfisklaget.

 

§ 6 Fastsettelse av minstepriser, og overholdelse av disse. Prisutjamning

1) Det kan fastsettes en minstepris for førstehåndsomsetning av viltlevende marine ressurser, jf fiskesalslagslova § 11 jf § 12.

2) Det er ikke tillatt for leverandør og mottaker å omsette marine ressurser herunder sjøltilvirkede varer i første hånd til lavere priser enn Råfisklagets minstepriser. For marine ressurser som etter sin kvalitet ikke betinger full pris, kan prisen reduseres etter graden av kvalitetsforringelse etter nærmere bestemmelser fastsatt av Råfisklaget.

3) Når forholdene tilsier det, kan styret for øvrig gjøre vedtak om prisutjamning eller andre ordninger til leverandør og utferdige bestemmelser til gjennomføring av vedtaket.

 

§ 7 Plikten til å holde seg informert om og etterlevelse av Råfisklagets bestemmelser. Kunngjøring av Råfisklagets bestemmelser

1) Leverandør og mottaker som omfattes av Råfisklagets bestemmelser, skal gjøre seg kjent med og overholde gjeldende forretningsregler med tilhørende rundskriv, sirkulærbrev og andre bestemmelser, herunder regelverk som gjelder for elektroniske tjenester. Leverandøren har plikt til å lytte på Kystradioen. Tap som oppstår på grunn av manglende kunnskap om Råfisklagets bestemmelser, når de er kunngjort på foreskrevet måte, er leverandørs/mottakers eget ansvar jf havressurslova §35.

2) Kunngjøring av Råfisklagets bestemmelser skjer enten ved annonsering i fiskeripressen med henvisning til Råfisklagets internettsider hvor bestemmelsene er angitt i sin helhet, ved utsendelse i rundskriv/sirkulærbrev og/eller på annen hensiktsmessig måte ut fra bestemmelsens karakter og omfang (ref bestemmelser i Havressurslova § 35).

3) Norges Råfisklag kan ikke på noen måter holdes ansvarlig for feil, mangler eller skader utenfor Råfisklagets kontroll som oppstår som følge av bruk av elektroniske tjenester eller som følge av manglende tilgang til slike.

 

§ 8 Leverandørens tilrettelegging for omsetnings- og ressurskontroll

1) Leverandører kan pålegges å melde inn fangster til Råfisklaget i henhold til nærmere bestemmelser i rundskriv ved utsatt omsetning, auksjon, egenovertagelse, sjøltilvirkning og fangstbasert havbruk. Det samme gjelder for perioder med fangstdirigering.

2) Leverandøren skal overholde gjeldende minsteprisbestemmelser, kontrollere og overvåke måling og veiing av levert kvantum og påse korrekt utfylling av landings- og sluttsedler.

3) Leverandøren skal gi Råfisklagets kontrollører de opplysninger som er nødvendige for gjennomføring av ressurs- og omsetningskontroll. Råfisklagets kontrollører skal gis adgang til kontroll om bord i fartøyet, jf fiskesalslagslova § 18 jf havressurslova § 48.

 

§ 9 Krav til mottakers vekter, seddelutfylling og tilrettelegging for omsetnings- og ressurskontroll (jf havressurslova § 39).

1) Mottaker plikter å nytte vekter og mål som til enhver tid er justert og godkjent etter Lov om mål og vekt. 2) Mottaker er ansvarlig for korrekt utfylling av landings- og sluttsedler, jf Forskrift 22.01.2003 nr 57 om opplysningsplikt ved landing og omsetning av fisk § 6. Råfisklagets krav til utfylling og innsending av seddelmateriell er nærmere beskrevet i rundskriv. Brudd på bestemmelsene meldes til Fiskeridirektoratet som kan vedta bortfall av kjøpergodkjenning i henhold til Havressurslova § 38.

3) Mottaker plikter å gi og bidra til at Råfisklaget får tilgang til de oppgaver og opplysninger angående mottak, kjøp, tilvirkning, pakking, videresalg og lager av marine ressurser m.v. underlagt Råfisklagets omsetning, som anses nødvendig for utføring av Råfisklagets kontrolloppgaver, jf fiskesalslagslova § 18.

4) Enhver som vil kjøpe fangster må være registrert som kjøper av Fiskeridirektoratet, jf Havressurslova § 38). Etter registrering og godkjenning får kjøper nødvendig tilgang til utstedelse av sluttsedler. Det er forbudt å overdra retten til å utstede sluttsedler til andre. Når kjøp av marine ressurser innstilles, kjøperregistreringen bortfaller eller suspenderes ,opphører retten til å utstede sluttsedler.

5) Nøytrale mottaks- og lageranlegg og oppdrettsmerder som benyttes i forbindelse med utsatt omsetning av marine ressurser m.v. må være godkjent av Mattilsynet og registrert hos Råfisklaget. Råfisklaget kan fastsette egne bestemmelser for anlegg og merder som brukes ved slik utsatt omsetning.

 

§ 10 Oppgjørsvilkår for marine ressurser omsatt i Råfisklagets distrikt, herunder krav til garantier og sluttseddel, oppgjørstid og rett til forskudd

1) Registrerte mottakere er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling for mottak av marine ressurser. Råfisklaget avgjør på hvilken måte og i hvilken størrelse sikkerheten skal stilles. Dersom mottaker ikke stiller garanti som nevnt i Havressurslova § 38 med tilhørende forskrifter, kan Råfisklaget med øyeblikkelig virkning treffe vedtak om suspensjon av adgangen til å stå registrert som kjøper. Suspensjon av kjøpergodkjenning kan også foretas ved manglende betaling av råfisklagets tilgodehavender. Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak om suspensjon. Vedtak om suspensjon kan påklages etter Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker kapittel VI. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klage på vedtak om suspensjon har ikke oppsettende virkning. Vedtak om suspensjon opphører fra det tidspunkt Råfisklaget bekrefter overfor Fiskeridirektoratet at kjøper stiller garanti som krevd av laget.

2) Mottaker skal betale for mottatte marine ressurser direkte til Råfisklaget, med mindre annet er særskilt bestemt i forretningsreglene eller av styret. Betalingen skal være Råfisklaget i hende innen fastsatte frister. Forsinket innbetaling medfører rentebelastning. Rentesatsen fastsettes av styret. Rentesatsen kan ikke overstige den til enhver tid gjeldende rentesats fastsatt i medhold av Lov om rente ved forsinket betaling m.m. § 3.

3) Enhver betaling for produkter underlagt Råfisklagets omsetningsordning skal avregnes av mottaker over Råfisklagets sluttseddelformular, og det kan ikke uten medhold av særskilt bestemmelse fra styret gjøres noe unntak for godtgjørelse som benevnes tilleggsytelser, frakttillegg, arbeidsgodtgjørelse eller annet. For tilleggsbetaling som avgjøres og utbetales etter at ordinær sluttseddel er utstedt og innsendt, må utstedes og innsendes tilleggsseddel på Råfisklagets vanlige sluttseddelformular med henvisning til de tidligere sluttseddelnummer tilleggsbetalingen gjelder.

4) Leverandøren er ikke garantert oppgjør gjennom Råfisklaget med mindre sluttseddel er skrevet og undertegnet. Leverandør av marine ressurser må varsle Råfisklaget om uriktige eller manglende oppgjør senest innen 30 dager fra leveringsdato. Overholdes ikke meldingsfristen er leverandøren ikke garantert oppgjør for sitt tilgodehavende hos mottaker.

5) Råfisklaget kan gjøre fradrag i ethvert oppgjør til fisker for inndragning etter havressurslova § 54 eller fiskesalslagslova § 21 og for skyldig lagsavgift, produktavgift, bøter eller andre krav som Råfisklaget etter lov eller avtale kan innkreve.

6) Leverandøren skal ha oppgjør innen den til enhver tid av styret fastsatte frist ved oppgjør gjennom Råfisklaget. Leverandøren har krav på renter ved forsinket oppgjør. Rentesatsen fastsettes av styret.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/