Ytterligere øking av rammen til føringstilskudd for ferske kystreker til pilling

Rammen avsatt til føringstilskudd for ferske råreker til pilling, kr 700.000,- er nådd. Ordningen er beskrevet i rundskriv nr 12/2012, men satsen som benyttes på tilskuddet er fra 2. juli 2012 redusert til kr 1,- pr kg for kvanta som føres innen en og samme prissone eller til steder i nærmeste prissone.
Rammen til ordningen er i løpet av året allerede utvidet fra opprinnelige kr 500.000,- til nevnte 700.000,-. Norges Råfisklags arbeidsutvalg har i dag vedtatt å øke rammen ytterligere med kr 177.435,-, slik at ordningen nå har en ramme på kr 877.435,-. Nevnte reduksjon i satsen videreføres.
Vi gjør oppmerksom på at ordningen kan bli stoppet på kort varsel dersom midlene ikke strekker til.