Økning i kvotene for hval

I hht.til bestemmelsene i rundskriv nr 31/2011 ”Regulering av kvalfangsten 2012”, pkt 6 er det anledning til å gjøre endringer i reguleringen  dersom forholdene skulle bli vesentlig forskjellig fra det som var den opprinnelige forutsetning for regulering i nevnte rundskriv.

Siden fangstforholdene hittil i sesongen har vært særdeles vanskelige for fangstskutene og sesongen ikke har forløpt som forventet har vi lagt frem og drøftet en utvidelse av fangstkvotene for det enkelte fartøy med Norges Småkvalfangerlag v/Truls Soløy, FHL v/Jorulf Straume samt AU i Norges Råfisklag.

På denne bakgrunn har laget gjort en endring i nevnte rundskriv pkt 1 og 2:

Pkt. 1:
Kvotene for fartøyer under 20 m økes med 5 tonn til 20 tonn for den fangst de kan fange og omsette i løpet av sesongen.

Pkt. 2:
Kvotene for fartøyer over 20 m økes med 5 tonn til 30 tonn og ytterligere 5 tonn til 35 tonn dersom minst 50 % av fangsten foregår i ESB-området (Spitsbergen/Bjørnøya)

• Som før nevnt vil fangst gjort før 28.5.2012 gå utenom fartøykvotereguleringen.

• Spørsmål kan rettes til vår salgskonsulent Per Rolandsen på telefon 77060168.