Iverksettelse av turkvoter

Vi viser til melding 13.01.2014 på våre web-sider.

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har vedtatt iverksettelse av turkvoten for omsetning fra og med mandag 17. februar 2014. Turkvoten setter begrensning for maksimalt mengde rund fisk, alle fiskeslag, som landes for sløying på land. Turkvoten gjelder for fiske med konvensjonelle redskaper, og er satt til maksimalt 40 tonn rund vekt pr tur. Begrensningen gjelder ikke for leveranser av sløyd fisk. For kombileveranser sløyd/rund fisk omfatter kvoten kun det som ilandføres rund.

Råfisklaget vil henstille til Mattilsynet og Fiskeridirektoratet å bidra til at kravet til forsvarlig utbløding og sløying av fangster blir håndhevet.

Vedtaket er hjemlet i Fiskesalgslagslovens § 13, og med henvisning til kapittel III i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer. Verdi av fangst utover tillatt turkvote vil bli inndratt.

Turkvotebegrensningen omfatter ikke levendefisk som ilandføres for levendelagring.

Dersom kjøper har fastsatt lavere turkvoter, må leverende fartøy forholde seg til kvotene fastsatt av kjøper.

Til slutt presiseres at fiskerne må tilpasse fiske og leveranser etter kjøpernes etterspørsel, og at ingen må starte fiske uten avtale med kjøper om levering.

Melding tilhørende melding 13.01.2014