Nye faktorer for omregning av minstepriser rund torsk, hyse og sei

Vi gjør oppmerksom på at vi i rundskriv 3/2012 har gjort endringer i nevnte faktorer. For torsk og hyse innebærer dette små endringer i forhold til de faktorer som tidligere er benyttet. For rundseien innebærer den nye omregningen betydelig økte minstepriser.

Omregningen baseres nå direkte på Fiskeridirektoratets offisielle omregningsfaktorer for forholdet rund fisk og sløyd u/hode. Disse faktorene er 1,5 for torsk, 1,4 for hyse og 1,35 for sei. Minsteprisen for torsk sløyd u/hode omregnes til minstepris rundvekt ved å dividere med 1,5. For hysa og seien foretas tilsvarende omregning med respektiv faktor, og derfra trekkes 30 øre pr kg som kompensasjon for kjøpers sløyekostnader.

Rundfiskprisene framkommer av minsteprislista i eget avsnitt for rundsei, og på baksida har vi en egen tabell for rund torsk og hyse.

For fisk som leveres rund, d.v.s. innveies og skrives på sluttseddel i rundvekt, skal fisker ikke belastes for sløyeutgifter utover det som er innkalkulert i nevnte omregning. Biproduktene tilfaller imidlertid kjøper.

Nevnte faktorer er fastsatt i samråd med kjøpergruppen v/FHL.