Overføring av fangst ved innførte reguleringer

Norges Råfisklag viser til forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°, § 27 overføring av fangst, tredje ledd.

Når Norges Råfisklag har innført reguleringer med hensyn til avtaket, i dette tilfellet turkvoten på 40 tonn rundfisk kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad.

Overføring av fangst kan kun skje etter tillatelse fra Norges Råfisklag. Fartøy som får mer enn 40 tonn fangst må henvende til Norges Råfisklag på vakttelefon og få tillatelse til overføring før overføringen kan starte.

Vakttelefon 41 46 84 40

Mandag-fredag 07:00-07:00
Lørdag 08:00-22:00
Søndag 12:00-22:00

Overføringer som skjer uten tillatelse eller ved brudd på regelverket vil bli straffet med inndragelse. Vi viser her til regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62°, § 27 overføring av fangst, tredje ledd:
§ 27 Overføring av fangst
Når vedkommende salgslag, i medhold av lov av 21. juni 2013 nr. 75 om førstehandsomsetning av viltlevande marine ressursar (fiskesalgslova) § 13, har innført reguleringer av hensyn til avtaket, kan salgslaget gi tillatelse til overføring av overskytende fangst på feltet mellom fartøy i lukket gruppe over 21 meter største lengde som fisker med snurrevad. Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord. Salgslaget fører egen oversikt over gitte tillatelser, og skal fortløpende informere FMC i Fiskeridirektoratet.

Melding tilhørende melding 13.01.2014 og 14.02.2014