Parametre til Oppfisket fiskeslag

Rapporten viser kvantum levert på sluttseddel for valgt periode og valgt varekode. I tillegg kan angis om en bare vil vise fangster fra norske fartøy og/eller om en bare vil se tall fra fangster nord for 62. breddegrad.

Redskapsdetaljer viser summer for redskaper samt totalen for alle redskapene.

Query Options
Vis redskapsfordeling?
F.o.m fangstdato
T.o.m fangstdato (valgfri)
Fiskeslag
Kun norske fartøy?
Kun nord for 62. br.grad?
F.o.m fartøyelengde
T.o.m fartøyelengde


General Options
Utdataformat