Matbedriftene i Troms inviterer til nordnorsk samarbeid

Det er gjennom arbeidet med å revidere den felles matstrategien for Troms, at matprodusentene har uttrykt ønske om en felles nordnorsk strategi.

"Matstrategien skal være et styringsverktøy for fremtidig matproduksjon i Troms", sier Arve Kleiven fra Fylkesmannen i Troms. Gjennom arbeidet med strategien har store deler av matmiljøet gitt sine innspill. Med det har man i fellesskap trukket opp en vei å gå. Det har vært gjennomført matverksteder der man har diskutert trender, produksjon, marked, rammebetingelser, lønnsomhet og andre faktorer som betyr noe for strategivalg. Basert på dette har man valgt ut noen hovedretninger for å styrke mattilbudet og matbedriftene i Troms.

- Bidra til sterkere matprodusenter gjennom fokus på rekruttering, kompetanseheving, marked og produktutvikling.
- Fokusere på at mat er reiseliv gjennom møteplasser, felles produktutvikling og økning av kjennskap til hverandre.
- Bidra til å skape én arktisk matregion i samarbeid med de andre matregionene i nord.

"Reiselivet i nord er avhengig av tilgang på lokale råvarer og matprodukter. Vi som leverer og produserer den lokale maten ønsker at reiselivet bruker varene våre. Da skapes ekte og unike arktiske opplevelser! Som matprodusent vil jeg gjerne være med på å skape en arktisk matregion, Ruth Ulving, Vildenvang gårdsysteri, Nordreisa."

Det er Matstrategigruppa, ved Fylkesmannen i Troms, Troms fylkeskommune, Innovasjon Norge, Norges sjømatråd, Norges Råfisklag og Bioforsk Nord som har gjennomført arbeidet. Disse organisasjonene stiller seg bak strategien og vil bidra til å oppnå målene gjennom sitt daglige virke.

Matstrategi Troms 2013-2016

Jane Johansen ved Bios Café i Nordreisa (Beste spisested langs veien 2006), Arve Kleiven ved Fylkesmannen i Troms, Ruth Uhlving, Vildenvang gårdsysteri, Nordreisa (flere ganger prisbelønt geitostprodusent)

På vegne av Matstrategigruppa

Lise Mangseth
Markedssjef Norges Råfisklag
Telefon +47 48 03 61 36
E-posthttps://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/