Auksjonsregelverk levendefisk

Råfisklagets generelle auksjonsregelverk, jfr. rundskriv nr 2012/01 og rundskrivets vedlegg 2, elektronisk auksjon, gjelder også for auksjon av levendefisk. Her vises til at fangst selges på vegne av fisker, basert på innmelding/landingsseddel og fangstopplysning gitt av fisker. Fisker er ansvarlig overfor kjøper for eventuelle feil og mangler som kan medføre reklamasjoner som skyldes mangelfulle eller feilaktige opplysninger.

For auksjon av levendefisk presiseres følgende:
1. Fisken selges fra levendelager/-merd, basert på mengde, størrelse og kondisjon oppgitt av fisker.
2. Hvis ikke annet er opplyst i utbud, stilles auksjonert kvantum til kjøpers disposisjon straks auksjonen er avsluttet og salgsbekreftelse er utstedt. Fra dette tidspunkt definert som leveringstidspunkt overføres ansvaret for fisken til kjøper. Spesiell avtale om lagerleie vil være presisert på utbudet.
3. Auksjonert kvantum forutsettes veid snarest og senest 7 dager etter leveringstidspunkt. Veiedata oversendes Norges Råfisklag som utsteder sluttseddel.
4. Spesielle forhold vedrørende auksjon og overtakelse av den enkelte fangst vil blir presisert på utbud.