Overskuddsføring torsk ut av Lofoten/Salten

Med henvisning til punkt 4 i rundskriv 6/2015 definerer Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag sone 5 (Lofoten/Salten) som overskuddsområde for torsk, med virkning fra og med fredag 20. mars 2015. Dette vil si at det gis tilskudd til delvis dekning av kostnader knyttet til føring av torsk ut av området for produksjon andre steder i Råfisklagets distrikt. Ordningen begrenses dermed til føring av torsk innad i Norges Råfisklags distrikt. Tilskuddet omfatter kun kvanta som fraktes i sløyd tilstand.

Norges Råfisklag legger til grunn for ordningen at kjøpere som nyttiggjør seg tilskuddet opprettholder mottakskapasiteten i området og er villig til å ta inn nye båter etter behov. Tilskudd begrenses til kvantum levert av merkeregistrerte fiskefartøy under 15 meter faktisk lengde. Hensikten med størrelsesbegrensningen er å sikre avtak for kystflåten med begrenset aksjonsradius. Sats for føring ut av sonen settes til 60 øre pr kg torsk.

Tilskudd for overskuddsføring gis til kjøpere som før forsendelsen påbegynnes, har fått tilsagn om slikt tilskudd fra Norges Råfisklag. Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på Dine sider, under fane søknadsskjema. Når kjøper har fått tilsagn om tilskudd for overskuddsføring, skal kvantum som er tilskuddsberettiget påføres i rubrikk for kvantum og knyttes mot fraktbrev på Dine sider.

Tilskuddsperiode for overskuddsføringen settes fra og med fredag 20. mars og inntil videre, men ikke utover tirsdag 7. april 2015. Ordningen kan stoppes på kort varsel dersom den avsatte rammen beregnes oppbrukt.

For øvrig vises det til rundskriv 6/2015: Førings- og pakketilskudd for fisk 2015, se under regelverk

(19.MAR.2015 15:56)