Overskuddsføring av fisk for produksjon ut av sone 1 - Øst-Finnmark inkl. Nordkapp kommune

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag definerer med virking fra og med onsdag 7. mai 2014 sone 1 (Øst-Finnmark) og Nordkapp kommune som overskuddsområde for fisk. Dette vil si at det gis tilskudd til delvis dekning av kostnader knyttet til føring av fisk ut av området for produksjon andre steder. Ordningen begrenses til føring av råstoff innad i Norges Råfisklags distrikt.

Det er for tiden godt fiske i området med økt deltakelse i fisket. Norges Råfisklag legger til grunn at kjøpere som nyttiggjør seg ordningen opprettholder mottakskapasiteten i området og er villig til å ta inn nye båter ved behov. Tilskudd begrenses til kvanta levert av merkeregistrerte fiskefartøy under 21 meter faktisk lengde. Hensikten med størrelsesbegrensningen er å sikre avtak for kystflåten med begrenset aksjonsradius. Sats for føring ut av sonen settes inntil 100 øre per kg fisk.

Tilskudd for overskuddsføring gis til kjøpere som før forsendelsen påbegynnes, har fått tilsagn om slikt tilskudd fra Norges Råfisklag. Kjøper må fylle ut søknad om føringstilskudd på Dine sider, under fane søknadsskjema. Når kjøper har fått tilsagn om tilskudd for overskuddsføring skal kvantum som er tilskuddsberettiget påføres i rubrikk for kvantum og knyttes mot fraktbrev på Dine sider.

Tidsperiode for overskuddsføringen settes fra og med onsdag 7. mai og inntil videre, men ikke utover søndag 25. mai 2014. Ordningen kan stoppes på kort varsel dersom den avsatte rammen beregnes oppbrukt.

For øvrig vises det til rundskriv 06/2014 Føring og pakketilskudd for fisk 2014.