Iverksettelse turkvote på leveranse av rund fisk

Vi viser til melding 25.01.2013 på våre web-sider, se utgått regelverk.

Arbeidsutvalget i Norges Råfisklag har vedtatt iverksettelse av turkvoten for omsetning fra og med mandag 4. februar 2013. Turkvoten på 40 tonn gjelder landinger av rundfisk for sløying på land. Kvoten på 40 tonn gjelder pr landing av rundfisk. Begrensningen gjelder ikke for leveranser av sløyd fisk. For kombileveranser sløyd/rund fisk omfatter kvoten kun det som ilandføres rund.

Verdi av fangst utover tillatt turkvote vil bli inndratt.

Turkvotebegrensingen omfatter ikke levendefisk som ilandføres for levendelagring.

Dersom kjøper har fastsatt lavere turkvoter, må leverende fartøy forholde seg til kvotene fastsatt av kjøper.

Til slutt presiseres at fiskerne må tilpasse fiske og leveranser etter kjøpernes etterspørsel, og at ingen må starte fiske uten avtale med kjøper om levering.