Forklaring til trekk på fiskers avregning

Oppdatert 24.03.2021

LAGSAVGIFT TIL NORGES RÅFISKLAG

Avgiftstrekket er hjemlet i Fiskesalgslagsloven § 9 og er fastsatt i Råfisklagets vedtekter § 17, inntatt i forretningsreglenes § 11. Avgiftsatsen vedtas av årsmøtet gjennom vedtektsendring.
Grunnlaget for beregning er sum varebeløp.
Dagens satser, gjeldende fra 1. juli 2018, er:
 
Sats Produkt
0,90 % Ferske produkter
0,69 % Ombordfryst vare
0,28 % Ombordtilvirket vare
0,10 % Krill

Avgiften betales for alle produkter som er omfattet av Råfisklovens omsetningsordning, uavhengig av fisker/fartøyets nasjonalitet.

Avgiften dekker Råfisklagets kostnader knyttet til førstehåndsomsetningen, herunder organisering av omsetning, salgs- og auksjonsordninger, garantert oppgjør til fisker, offentlige forvaltningsoppgaver, ressurs- og kvotekontroll, markedsarbeid og medvirkning i en rekke viktige prosjekter og tiltak for næringen og kystsamfunnet.

Avregningens punkt 2: PENSJONSTREKK TIL GARANTIKASSEN FOR FISKERE

En lovbestemt avgift i henhold til lov om pensjonstrygd for fiskere der innkreving reguleres gjennom § 19 jf. Fiskesalgslagsloven.

Avgiftsgrunnlaget, regulert av forskrift 31.1.58 "Regler om beregning og innbetaling av avgiften på omsetning av fisk", er sum varebeløp redusert for lagsavgift (trekkgrunnlag 1). Dagens sats er 0,35%

Avgiften betales for omsetning av fisk i Norge, for fartøy og norsk mannskap. Samtlige fiskere trekkes, uavhengig av alder. Fiskere på blad B i fiskerimanntallet (yrkesfiskere) betaler i tillegg en årlig premie direkte til Garantikassen for fiskere som administrerer ordningen.

Pensjonstrekket dekker deler av fiskernes pensjonskasse og gir fiskerne mulighet til å trappe ned fra 60 års alder såfremt det er opparbeidet rett til pensjonen. De månedlige utbetalingene opphører når fisker fyller 67 år og får vanlig alderspensjon.

For ytterligere opplysninger kan man kontakte Garantikassen for fiskere på telefon 73 54 56 50 eller via epost garanti@garantikassen.no.

Avregningens punkt 3: PRODUKTAVGIFT TIL NAV

Trekkes i henhold til Folketrygdslovens § 23-5, forskrift av 1998-12-11 nr 1390 og  vedtak av 2019-12-13 nr 1825.

Satsen vedtas av Stortinget og er 2,1 % fra 01.01.21. 

Grunnlaget er sum varebeløp redusert for lagsavgift (Trekkgrunnlag 1). Ved egenovertakelse kan grunnlaget reduseres med 10 % når et fartøy selv bearbeider fangsten.

Avgiften betales av norske fartøy (medlemmer av folketrygden) for omsetning av fiske i Norge. Avgiften går til dekning av trygdeavgift over 7,8 % av pensjonsgivende inntekt, arbeidsgiveravgift på hyre til mannskap, premie til kollektiv yrkesskade og utgifter Folketrygden har med hensyn til arbeidsledighet og frivillig trygd for sykepenger.

Avregningens punkt 4: FISKERIFORSKNINGSAVGIFT

Fiskeridepartementet har vedtatt å innføre en fiskeriforskningsavgift til fiskeriforskning og overvåkning for all fangst fra norske fiskere, jf. Forskrift om fiskeriforskningsavgiften 2013-12-17 nr. 1567.

Avgiften skal først og fremst bidra til å dekke kostnader med å innhente kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig høsting av viltlevende marine ressurser, men kan også etter en konkret vurdering brukes til annen kunnskapsinnhenting som bidrar til å realisere formålet i havressursloven.

Avgiften er for tiden 1,35 %. Grunnlaget for trekk er, sum varebeløp redusert for lagsavgift (Trekkgrunnlag 1). Inntrukket avgift overføres til Fiskeridirektoratet.

Avregningens punkt 5: MERVERDIAVGIFT

Avgiften beregnes i henhold til merverdiavgiftsloven § 5-8. Satsen fastsettes årlig ved Stortingsvedtak. Dagens sats for førstehåndsomsetning av fisk er 11,11 %. For kaisalg er avgiften 15 % for fisk til menneskeføde. 

Fisker som er merverdiavgiftspliktig, må selv gjøre opp sin netto merverdiavgift til fylkesskattekontoret. For inngående merverdiavgift er beregningsgrunnlaget lagsavgiften. Når det gjelder utgående merverdiavgift er grunnlaget sum varebeløp redusert for pensjonstrekk, produktavgift og fiskeriforskningsavgift.

Avregningens punkt 6: MEDLEMSTREKK (frivillig)

Trekkene til Fiskebåt, Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Norges Småkvalfangerlag, Pelagisk forening og Fiskarlaget Sør gjøres etter hjemmel i avtale med den enkelte organisasjon.

Grunnlag er sum varebeløp redusert for lagsavgift. Dagens satser varierer fra ca 0,1 % til ca 1,0 %. Satsen fastsettes av det enkelte forbund. Trekk foretas på bakgrunn av lister fra de forskjellige forbundene i tillegg til aksepterte samtykkeerklæringer fra fisker.

Avregningens punkt 7: ØVRIGE TREKK

Her fremkommer øvrige trekk som for eksempel til Råfisklagskort, overfisket kvote og overføring av oppgjøret til egne konti. Også mulighet for overføinger til mottakere som verksted, slip. notbøteri etc. 

Beregningsgrunnlag og trekkprosent varierer.https://gammel.rafisklaget.no/portal/pls/portal/